Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κραιόβα:

PROIECTE EUROPENE – Leonardo da Vinci Mobility project (http://cis01.central.ucv.ro/litere): Teaching Romanian as a CEFRL – multilinguism against the lack of FL skills in SMEs (Teaching Romanian as a Foreign Language according to the Common European Framework of Reference for Languages requirements).

Iasi, 26 /5/ 2006Romanian National Symposium ”Directions in Romanian Philological Research”, 6th Edition. Paper: ”Cazul genitiv”, I. Papastergiou, N. Papastergiou, L. Mandeki

Iasi, 25 /5/ 2007Romanian National Symposium ”Directions in Romanian Philological Research”, 7th Edition. Paper: ”Verbul românesc – Reguli pentru înlesnirea însuşirii indicativului prezent, I. Papastergiou, N. Papastergiou, L. Mandeki.

Iasi, 26 /5/ 2008Romanian National Symposium ”Directions in Romanian Philological Research”, 8th Edition. Paper: ”Aplicarea teoriilor psiholingvistice în procesul de învăţare al unei limbi străine (ca a doua limbă”, N. Papastergiou, I. Papastergiou, L. Mandeki

Iasi, 29 /5/ 2009Romanian National Symposium ”Cultura şi imaginea românilor în lume”, 9th Edition. Paper: ”Păstrarea identităţii în cadrul grupului social”, N. Papastergiou, I. Papastergiou, L. Mandeki, G. Păun